ZORG VOOR DE HELE AARDE

Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt.
U laat hem over alles heersen:(Psalm 8:7) Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hun alles gegeven.

God gaf de mens enorm veel gezag en de zorg voor de hele aarde. Bij veel gezag hoort ook veel verantwoordelijkheid. Als wij een huisdier hebben, mogen wij ermee doen wat wij willen, maar dragen wij wel de verantwoording het te voeden en te verzorgen. Hoe behandel jij Gods schepping? Gebruik je talenten met wijsheid, want God houdt jou verantwoordelijk als rentmeester.

De hemel laat de Macht van God zien

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
 Elke volgende dag spreekt daarover.
Elke volgende nacht laat dat weer zien.
 Het is een taal zonder woorden.
Er is geen stem te horen.
 Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
De hele wereld hoort ervan.

God heeft aan de hemel
voor de zon een tent neergezet.
De zon komt stralend naar buiten,
stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
 Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
Niets kan zich verbergen voor haar hitte. (Psalm 19:2-7)

Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in God geloven. God bestaat niet en het is een mythe. Als je buiten kijkt en in je omgeving zie je bomen, planten, de lucht, sterren, wind en regen. Dit alles is Gods natuur.

De natuur van God

Onzichtbare eigenschappen: De schepper is zichtbaar in de werken van de schepping. De mens kan God kennen door goed naar de wereld te kijken.

Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.(Romeinen 1:20) Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus.

Wat voor God zien wij in de natuur? De natuur laat ons God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen goden te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijke orden. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Mar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben we nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring door zijn Zoon Jezus Christus.

God is de bron

 

Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. (Johannes 5:26) Want net zoals de Vader leven geeft, zo kan ook de Zoon leven geven. Die macht heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven.

God is de Bron en Maker van alle leven, want er is, hier of na dit aarde leven, geen leven mogelijk buiten God. Ons leven is een geschenk van Hem. Omdat Jezus eeuwig bestaat met God, de Schepper, is Hij ook het leven waardoor wij eeuwig mogen leven.

Ik ben het brood

 Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35) Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in Mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen – en daardoor een geestelijk leven op gang houden – als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

Hoopvolle toekomst

In Mijn nabijheid komt je ziel tot rust. Ik geef je Mijn vrede, zoals de wereld die niet geven kan. Mijn vrede is als een beschermende muur om je heen, waarop alle negatieve gedachten die op je afstormen afketsen☻☻☻ Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. (Johannes 14:27)

De bron

Jezus antwoordde haar: “Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft.”  De vrouw zei: “Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij de bron hier.” (Johannes 4:13-15)

Veel functies van iemands geestelijk leven lopen gelijk op met de functies van het menselijk lichaam. Zoals ons lichaam honger en dorst hebben, kan onze ziel dat ook. Maar onze ziel heeft geestelijke voedsel nodig. De vrouw haalde de twee soorten water door elkaar, misschien omdat iemand nog nooit met haar over haar geestelijke honger en dorst had gesproken. We denken er niet aan ons lichaam voedsel en water te onthouden als we dat nodig hebben. Waarom zouden we dan wel onze ziel tekort doen? Het levende Woord Jezus Christus, en het geschreven Woord, de Bijbel, kunnen de honger en dorst van onze ziel verzadigen.

Vrijheid

Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet voor altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Johannes 8:34-35)—Vergist u niet, antwoordde Jezus. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel.

Zonde werkt verslavend, wil ons beheersen, domineren en voorschrijven wat we moeten doen. Jezus kan je bevrijden uit deze slavernij, die verhindert dat je de persoon kunt worden die God bedoelde. Als je door zonde in bedwang wordt gehouden of overheerst, kan Jezus die macht over je leven verbreken.

De hongerige mensen

Op een keer was er weer een heel grote groep mensen bij elkaar. Ze hadden niets te eten bij zich. Jezus riep zijn leerlingen naar Zich toe en zei tegen hen:  “Ik heb medelijden met al die mensen. Ze zijn nu al drie dagen bij Mij en hebben niets meer te eten. Als Ik hen zonder eten naar huis stuur, zakken ze onderweg nog in elkaar van de honger. Want sommigen van hen komen van ver weg. (Marcus 8:1-3)

Heb jij ooit het gevoel dat God zo druk is met belangrijke zaken, dat Hij Zich onmogelijk bewust kan zijn van jouw noden? Net zoals Jezus begaan was met deze hongerige mensen, zorgt Hij voor onze dagelijkse behoeften. Op een ander moment zei Jezus: Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen ( mensen die Jezus nog niet kennen) hun leven.

CITAAT: Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Licht in de duisternis

Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan. (Jesaja 9:1)

Wij zijn, in onze somberheid en wanhoop, bang dat ons verdriet en onze problemen nooit zullen ophouden. Maar we kunnen troost putten uit deze zekerheid: hoewel God niet altijd onze problemen wegneemt, zal Hij ons, als we Hem met heel ons hart volgen, veilig door de problemen heen leiden.

Een klein licht dat de wereld verlichten moet. Een klein licht dat het duister ontkracht. Een klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, stralend Licht in de nacht. Een klein kind in een wereld vol duisternis, een verlosser, zo lang al verwacht. Een klein handje dat wijst waar de hemel is, reddend Licht in de nacht. Opwekking 533