Ik ben het brood

 Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35) Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in Mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen – en daardoor een geestelijk leven op gang houden – als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

Hoopvolle toekomst

In Mijn nabijheid komt je ziel tot rust. Ik geef je Mijn vrede, zoals de wereld die niet geven kan. Mijn vrede is als een beschermende muur om je heen, waarop alle negatieve gedachten die op je afstormen afketsen☻☻☻ Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. (Johannes 14:27)

De bron

Jezus antwoordde haar: “Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft.”  De vrouw zei: “Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij de bron hier.” (Johannes 4:13-15)

Veel functies van iemands geestelijk leven lopen gelijk op met de functies van het menselijk lichaam. Zoals ons lichaam honger en dorst hebben, kan onze ziel dat ook. Maar onze ziel heeft geestelijke voedsel nodig. De vrouw haalde de twee soorten water door elkaar, misschien omdat iemand nog nooit met haar over haar geestelijke honger en dorst had gesproken. We denken er niet aan ons lichaam voedsel en water te onthouden als we dat nodig hebben. Waarom zouden we dan wel onze ziel tekort doen? Het levende Woord Jezus Christus, en het geschreven Woord, de Bijbel, kunnen de honger en dorst van onze ziel verzadigen.

Vrijheid

Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet voor altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Johannes 8:34-35)—Vergist u niet, antwoordde Jezus. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel.

Zonde werkt verslavend, wil ons beheersen, domineren en voorschrijven wat we moeten doen. Jezus kan je bevrijden uit deze slavernij, die verhindert dat je de persoon kunt worden die God bedoelde. Als je door zonde in bedwang wordt gehouden of overheerst, kan Jezus die macht over je leven verbreken.

De hongerige mensen

Op een keer was er weer een heel grote groep mensen bij elkaar. Ze hadden niets te eten bij zich. Jezus riep zijn leerlingen naar Zich toe en zei tegen hen:  “Ik heb medelijden met al die mensen. Ze zijn nu al drie dagen bij Mij en hebben niets meer te eten. Als Ik hen zonder eten naar huis stuur, zakken ze onderweg nog in elkaar van de honger. Want sommigen van hen komen van ver weg. (Marcus 8:1-3)

Heb jij ooit het gevoel dat God zo druk is met belangrijke zaken, dat Hij Zich onmogelijk bewust kan zijn van jouw noden? Net zoals Jezus begaan was met deze hongerige mensen, zorgt Hij voor onze dagelijkse behoeften. Op een ander moment zei Jezus: Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen ( mensen die Jezus nog niet kennen) hun leven.

CITAAT: Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Licht in de duisternis

Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan. (Jesaja 9:1)

Wij zijn, in onze somberheid en wanhoop, bang dat ons verdriet en onze problemen nooit zullen ophouden. Maar we kunnen troost putten uit deze zekerheid: hoewel God niet altijd onze problemen wegneemt, zal Hij ons, als we Hem met heel ons hart volgen, veilig door de problemen heen leiden.

Een klein licht dat de wereld verlichten moet. Een klein licht dat het duister ontkracht. Een klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, stralend Licht in de nacht. Een klein kind in een wereld vol duisternis, een verlosser, zo lang al verwacht. Een klein handje dat wijst waar de hemel is, reddend Licht in de nacht. Opwekking 533

Jezus is de waarheid

Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Johannes 14:6-7a

De vraag: Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door ons leven aan dat van Hem te verbinden, zijn we verbonden met God. Vertrouwen erop dat Jezus je bij de Vader brengt en alle voordelen die er zijn voor een kind van God, zullen ook van jou zijn.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als de weg is Hij ons pad naar de Vader.

Dan zult U de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. (Johannes 32:8) Jezus Zelf is de waarheid die ons bevrijdt. Hij is de bron van waarheid, de volmaakte maatstaf van wat goed is. Hij bevrijdt ons van de gevolgen van zonde, van zelfmisleiding en misleiding door Satan. Hij laat ons duidelijk de weg zien naar eeuwig leven met God. Zodoende geeft Jezus ons geen vrijheid om te doen wat we willen, maar de vrijheid om God te volgen. Als we ervoor kiezen voor God te willen leven, bevrijdt de volmaakte waarheid van Jezus ons om alles te zijn wat Hij wil.

Het kruis van Jezus

Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt, Hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch werd hij begraven tussen de misdadigers, zijn graf lag tussen de graven van slechte mensen. (Jesaja 53:9)

De Heere Jezus werd geboren in omstandigheden die eigenlijk niet bij een mens horen. Op reis vonden Maria en Jozef geen plaats in de herberg of in een gastenverblijf. Daarom legde Zijn moeder Hem in een voederbak. En het bericht van Zijn geboorte was nog nauwelijks doorgedrongen tot het hof van koning Herodes of hij probeerde Hem al te doden. Uiteindelijk is Hij door het volk verworpen en aan het kruis genageld. Nadat Hij drie jaar lang vol liefde onder Zijn volk had gewerkt, liet God toe dat de kwade leiders van het volk hun doel met Hem bereikten.

De andere kant is dat Christus daar vrijwillige voor de zonden is gestorven, zodat een ieder die in Hem gelooft, vergeving vinden kan. (Lezen Johannes 18:3-11; Handelingen 2:23).

Naast Hem werden twee moordenaars gekruisigd. De één links en de ander rechts van Hem. (Mattheüs 27:38)Daarna werden er ook twee andere mannen aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.

Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen.(1 Petrus 2:22)Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen.

Een hoopvolle toekomst

Ik Heb ontdekt dat je er achter kunt komen hoe iemand in het leven staat door te vragen hoe of zijn tegen de dood aankijkt. Eens sprak ik met een man die nooit serieus over de dood nagedacht had… totdat bij hem een ernstige ziekte werd vastgesteld. In een enkel ogenblik is alles veranderd, zei hij, dingen waar ik al mijn aandacht aan gegeven heb, blijken nu waardeloos. En andere zaken war ik niets om gaf zijn voor mij nu het belangrijkste in de wereld.

KLAAR ZIJN VOOR DE EEUWIGHEID

Ook al zijn we allemaal aan het aardse leven gehecht, toch weten we dat iedereen het vroeg of laat van de dood verliest. De dood komt villa’s van rijken net zo brutaal binnen als rijtjeshuizen in de wijk. Voor beroemde mensen valt het doek net zo onherroepelijk als voor wie onbekend is. Ook mensen die dit lezen kunnen sterven voor de tijd een jaar verder is.

Sommige mensen denken: Ik geloof wel dat er iets is nar dit leven, maar ik houd me daar niet mee bezig. Ik zie het wel als mijn tijd is gekomen. Wat vreemd! Mensen zijn vaak jaren hard aan het werk om zich te verzekeren van een goed pensioen. Maar trekken er geen 5 minuten voor uit om zich voor te bereiden op hun ontmoeting met God!

Tegenover de dood is ook een andere houding mogelijk: Ik vertrouw op christus de Heer, die de dood heeft overwonnen. Ik leg mijn toekomst in zijn hand.

DE DOOD HOEFT GEEN BITTER EINDE TE ZIJN… WE MOGEN DENKEN AAN EN STRALENDE ZONSOPGANG!

Het wezenlijke van geloof

 Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden.
Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. (Hebreeën 11:1-3)

Geloof is gebaseerd op zaken die men niet ziet. Geloof is tenslotte gebaseerd op Gods Woord. Geloof weet dus zeker dat het hele universum is ontstaan door het onzichtbare Woord van God. Wat wij zien, is ontstaan uit wat niet gezien kan worden. Geloof is gebaseerd op de onzichtbare eeuwige werkelijkheid van Gods Woord. Hoop, op zijn beurt, is gebaseerd op geloof.

Geloof gaat over het hier en nu. Geloof is iets wezenlijks, iets wat we reëel op dit moment hebben. Maar hoop, gebaseerd op dat geloof, kijkt naar de toekomst. Deze twee niet door elkaar halen. God heeft resultaten beloofd aan geloof, die niet beloofd zijn aan hoop. Het is heel belangrijk te beseffen dat hoop alleen van kracht is als hij gebaseerd is op geloof. Geloof op zijn beurt, is gebaseerd op Gods Woord. De ultieme basis van zowel geloof als hoop is het Woord van God.Bron:dpm

Het geloof is de overtuiging-gebaseerd op de ervaring in het verleden-dat Gods nieuwe, verfrissende verassingen ook de onze worden. Het geloof kan met twee woorden beschreven worden: vertrouwen en zekerheid. Het begin punt van het geloof is het geloof in Gods karakter: Hij zegt wie Hij zegt te zijn.

God schiep het heelal van uit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven?