JEZUS IS DE WEG

 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen. Tomas zei tegen Hem: “Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?”  Jezus zei tegen hem: “IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.  (Johannes 14:4-6)

De vraag: Hoe kan ik God vinden? Door ons leven aan dat van Hem te verbinden, zijn we verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt en alle voordelen die er zijn voor een kind van God, zullen ook van jou zijn.

Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Sommige mensen vinden dat misschien te beperkt, maar in werkelijkheid is er ruimte genoeg voor de hele wereld, als de wereld ervoor kiest het te aanvaarden. In plaats van bezorgd te zijn dat er maar een weg is, zouden we moeten zeggen: Dank U, God, Dat U een zekere weg geeft die tot U leidt.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als de weg is Hij ons pad naar de Vader. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van ons, zowel nu als in de eeuwigheid.

Vergeving

Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn. (Mattheüs 6:12) En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fout vergeven.

De vorm van vergeving die je zelf nodig hebt en die je van God kan ontvangen. Het is zo’n geweldige zegen om door God vergeven te zijn .

Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan.
Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent.
Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven. (Psalm 32:1-2)

God wil je vergeven. Vergeving is altijd een deel geweest van de liefhebbende karakter van God. Hij maakte dit bekend aan Mozes.(Exodus 34:7) Ik ben vriendelijk en goed voor duizenden mensen en vergeef hen hun slechtheid en ongehoorzaamheid. Maar schuldige mensen zal Ik niet onschuldig verklaren. Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen. Hij openbaarde dit ook aan David en toonde het door Jezus Christus op een indrukwekkende wijze aan de wereld. Deze verzen spreken van verscheidene aspecten van Gods vergeving: vergeven van overtredingen, bedekken van de zonde. Hij rekent je jouw zonden niet aan.

Hij rekent ons onze zonden niet aan. Paulus haalde deze verzen aan in (Romeinen 4:7,8 Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als Hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan.  Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent). en liet zien dat deze vreugdevolle ervaring van vergeving voortkomt uit het geloof in Christus.

GEZEGENDE PAASDAGEN

Ons dagelijks brood

De Heer zegt: “Laat iedereen die dorst heeft, bij Mij water komen halen. En laat iedereen die geen geld heeft, bij Mij brood komen kopen, en eten. Kom, koop bij Mij zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom tellen jullie geld af voor iets wat geen brood is? Waarom betalen jullie veel voor iets wat niet helpt tegen de honger? Luister goed naar Mij, dán hebben jullie voedzaam eten. En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed.  Spits jullie oren voor wat Ik zeg en kom naar Mij toe. Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten, zo sterk als mijn verbond met koning David. 

 Let op, hij is mijn getuige voor de landen. Ik maakte hem koning en heerser over de volken.  Let op, jullie zullen een ver volk roepen, een volk dat jullie niet kenden. En dat volk dat jullie niet kende, zal van ver snel naar jullie toe komen. Daar zal Ik voor zorgen, omdat Ik dat wil, Ik, jullie Heer God, de Heilige God van Israël. Ik maak jullie machtig.”

 Jesaja zegt: Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is. (Jesaja 55:1-6)

Voedsel kost geld, gaat slechts een korte tijd mee en bevredigt alleen lichamelijke noden. Maar God biedt ons gratis voedsel voor onze ziel. Hoe komen we daaraan? We moeten komen luisteren, zoeken en tot God roepen. Gods verlossing wordt gratis aangeboden, maar om onze ziel te voeden moeten we het met verlangen ontvangen. Zonder dit voedsel zullen we geestelijk verhongeren, zo zeker als we lichamelijk verhongeren zonder ons dagelijks brood.

Wie heeft Jezus geslagen

Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat Hij op die manier vernederd werd. Want Hij dacht aan de beloning die Hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon. (Hebreeën 12:2)

De Here Jezus was ongevoelig voor de schande die Hem werd aangedaan. Hij heeft vanwege de bespottingen veel moeten lijden.

 Ik laat mijn rug stukslaan door de mensen die me willen slaan. Ik laat de mensen mijn baard uit mijn wangen trekken. Ik verberg mijn gezicht niet als de mensen me in het gezicht willen spugen.(Jesaja 50:6)

Sommige mensen begonnen Hem te bespugen, en ze gooiden een doek over zijn hoofd, stompten Hem met hun vuisten en zeiden tegen Hem: “Profeteer eens wie Je heeft geslagen!” En de tempelbewakers sloegen Hem in zijn gezicht.(Marcus 14:65)

VERGEVING

Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving geschonken zou worden.

Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen.  Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. (Jesaja 53:4-5)

Christus stierf voor onze zonden en de straf droeg die wij verdienen? Maar God lichtte de sluier van de tijd op en liet het volk Israël vooruitzien op het lijden van de toekomstige Messias en de vergeving die daardoor mogelijk werd voor alle mensen.

God is de bron

 

Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. (Johannes 5:26) Want net zoals de Vader leven geeft, zo kan ook de Zoon leven geven. Die macht heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven.

God is de Bron en Maker van alle leven, want er is, hier of na dit aarde leven, geen leven mogelijk buiten God. Ons leven is een geschenk van Hem. Omdat Jezus eeuwig bestaat met God, de Schepper, is Hij ook het leven waardoor wij eeuwig mogen leven.

Ik ben het brood

 Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35) Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in Mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.

Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen – en daardoor een geestelijk leven op gang houden – als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

De bron

Jezus antwoordde haar: “Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft.”  De vrouw zei: “Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen bij de bron hier.” (Johannes 4:13-15)

Veel functies van iemands geestelijk leven lopen gelijk op met de functies van het menselijk lichaam. Zoals ons lichaam honger en dorst hebben, kan onze ziel dat ook. Maar onze ziel heeft geestelijke voedsel nodig. De vrouw haalde de twee soorten water door elkaar, misschien omdat iemand nog nooit met haar over haar geestelijke honger en dorst had gesproken. We denken er niet aan ons lichaam voedsel en water te onthouden als we dat nodig hebben. Waarom zouden we dan wel onze ziel tekort doen? Het levende Woord Jezus Christus, en het geschreven Woord, de Bijbel, kunnen de honger en dorst van onze ziel verzadigen.

Vrijheid

Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. Een slaaf blijft niet voor altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Johannes 8:34-35)—Vergist u niet, antwoordde Jezus. Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel.

Zonde werkt verslavend, wil ons beheersen, domineren en voorschrijven wat we moeten doen. Jezus kan je bevrijden uit deze slavernij, die verhindert dat je de persoon kunt worden die God bedoelde. Als je door zonde in bedwang wordt gehouden of overheerst, kan Jezus die macht over je leven verbreken.

De hongerige mensen

Op een keer was er weer een heel grote groep mensen bij elkaar. Ze hadden niets te eten bij zich. Jezus riep zijn leerlingen naar Zich toe en zei tegen hen:  “Ik heb medelijden met al die mensen. Ze zijn nu al drie dagen bij Mij en hebben niets meer te eten. Als Ik hen zonder eten naar huis stuur, zakken ze onderweg nog in elkaar van de honger. Want sommigen van hen komen van ver weg. (Marcus 8:1-3)

Heb jij ooit het gevoel dat God zo druk is met belangrijke zaken, dat Hij Zich onmogelijk bewust kan zijn van jouw noden? Net zoals Jezus begaan was met deze hongerige mensen, zorgt Hij voor onze dagelijkse behoeften. Op een ander moment zei Jezus: Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen ( mensen die Jezus nog niet kennen) hun leven.

CITAAT: Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)Jezus zei: Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben.