JEZUS IS DE WEG

 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen. Tomas zei tegen Hem: “Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?”  Jezus zei tegen hem: “IK BEN  de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.  (Johannes 14:4-6)

De vraag: Hoe kan ik God vinden? Door ons leven aan dat van Hem te verbinden, zijn we verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt en alle voordelen die er zijn voor een kind van God, zullen ook van jou zijn.

Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Sommige mensen vinden dat misschien te beperkt, maar in werkelijkheid is er ruimte genoeg voor de hele wereld, als de wereld ervoor kiest het te aanvaarden. In plaats van bezorgd te zijn dat er maar een weg is, zouden we moeten zeggen: Dank U, God, Dat U een zekere weg geeft die tot U leidt.

Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als de weg is Hij ons pad naar de Vader. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van ons, zowel nu als in de eeuwigheid.

Vergeving

Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn. (Mattheüs 6:12) En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fout vergeven.

De vorm van vergeving die je zelf nodig hebt en die je van God kan ontvangen. Het is zo’n geweldige zegen om door God vergeven te zijn .

Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan.
Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je Hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent.
Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven. (Psalm 32:1-2)

God wil je vergeven. Vergeving is altijd een deel geweest van de liefhebbende karakter van God. Hij maakte dit bekend aan Mozes.(Exodus 34:7) Ik ben vriendelijk en goed voor duizenden mensen en vergeef hen hun slechtheid en ongehoorzaamheid. Maar schuldige mensen zal Ik niet onschuldig verklaren. Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben tot in de derde en vierde familie ná hen. Hij openbaarde dit ook aan David en toonde het door Jezus Christus op een indrukwekkende wijze aan de wereld. Deze verzen spreken van verscheidene aspecten van Gods vergeving: vergeven van overtredingen, bedekken van de zonde. Hij rekent je jouw zonden niet aan.

Hij rekent ons onze zonden niet aan. Paulus haalde deze verzen aan in (Romeinen 4:7,8 Het is heerlijk als de Heer je je fouten heeft vergeven. Het is heerlijk als Hij alles heeft weggedaan wat je verkeerd hebt gedaan.  Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent). en liet zien dat deze vreugdevolle ervaring van vergeving voortkomt uit het geloof in Christus.

GEZEGENDE PAASDAGEN

Waar gaat Pasen nou eigenlijk over

WAAR GAAT PASEN NOU EIGENLIJK OVER?

Bij Pasen horen eieren, strohoedjes en bendes van springerige nepgras, maar niets van dat alles heeft ook maar iets te maken met de werkelijkheid van het met bloed besmeurde kruis en de eeuwige hoop van het lege graf.

Waar gaat Pasen dan wel over? Nadat de Joden ongeveer 400 jaar als slaven in Egypte hadden geleefd, werden ze door God bevrijd. Hiervoor zette Hij onder meer allerlei plagen in. Met Pesach herdenkt het Joodse volk zijn uittocht uit Egypte onder aanvoering van Mozes. Ter ere hiervan werden lammeren geslacht en speciale broden gegeten. Het bloed van de lammeren werd aan de deurposten gesmeerd, zodat er geen straf van God zou komen in de huizen.

Jezus Christus is met deze Joodse herdenkingsdag gekruisigd. Dat was op een vrijdag. Deze dag zou later Goede Vrijdag genoemd worden, omdat Hij stierf als het offerlam. Op zondag wilde men Hem balsemen, maar het graf bleek leeg te zijn: Hij was opgestaan uit de dood. Met Pasen herdenken christenen deze opstanding van Jezus.

Ons dagelijks brood

De Heer zegt: “Laat iedereen die dorst heeft, bij Mij water komen halen. En laat iedereen die geen geld heeft, bij Mij brood komen kopen, en eten. Kom, koop bij Mij zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom tellen jullie geld af voor iets wat geen brood is? Waarom betalen jullie veel voor iets wat niet helpt tegen de honger? Luister goed naar Mij, dán hebben jullie voedzaam eten. En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed.  Spits jullie oren voor wat Ik zeg en kom naar Mij toe. Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten, zo sterk als mijn verbond met koning David. 

 Let op, hij is mijn getuige voor de landen. Ik maakte hem koning en heerser over de volken.  Let op, jullie zullen een ver volk roepen, een volk dat jullie niet kenden. En dat volk dat jullie niet kende, zal van ver snel naar jullie toe komen. Daar zal Ik voor zorgen, omdat Ik dat wil, Ik, jullie Heer God, de Heilige God van Israël. Ik maak jullie machtig.”

 Jesaja zegt: Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is. (Jesaja 55:1-6)

Voedsel kost geld, gaat slechts een korte tijd mee en bevredigt alleen lichamelijke noden. Maar God biedt ons gratis voedsel voor onze ziel. Hoe komen we daaraan? We moeten komen luisteren, zoeken en tot God roepen. Gods verlossing wordt gratis aangeboden, maar om onze ziel te voeden moeten we het met verlangen ontvangen. Zonder dit voedsel zullen we geestelijk verhongeren, zo zeker als we lichamelijk verhongeren zonder ons dagelijks brood.

Wie heeft Jezus geslagen

Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat Hij op die manier vernederd werd. Want Hij dacht aan de beloning die Hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon. (Hebreeën 12:2)

De Here Jezus was ongevoelig voor de schande die Hem werd aangedaan. Hij heeft vanwege de bespottingen veel moeten lijden.

 Ik laat mijn rug stukslaan door de mensen die me willen slaan. Ik laat de mensen mijn baard uit mijn wangen trekken. Ik verberg mijn gezicht niet als de mensen me in het gezicht willen spugen.(Jesaja 50:6)

Sommige mensen begonnen Hem te bespugen, en ze gooiden een doek over zijn hoofd, stompten Hem met hun vuisten en zeiden tegen Hem: “Profeteer eens wie Je heeft geslagen!” En de tempelbewakers sloegen Hem in zijn gezicht.(Marcus 14:65)

VERGEVING

Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving geschonken zou worden.

Wij dachten dat Hem dat allemaal overkwam omdat Hij door God werd gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen.  Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. (Jesaja 53:4-5)

Christus stierf voor onze zonden en de straf droeg die wij verdienen? Maar God lichtte de sluier van de tijd op en liet het volk Israël vooruitzien op het lijden van de toekomstige Messias en de vergeving die daardoor mogelijk werd voor alle mensen.

ZORG VOOR DE HELE AARDE

Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt.
U laat hem over alles heersen:(Psalm 8:7) Ze mogen heersen over alles op aarde. U hebt hun alles gegeven.

God gaf de mens enorm veel gezag en de zorg voor de hele aarde. Bij veel gezag hoort ook veel verantwoordelijkheid. Als wij een huisdier hebben, mogen wij ermee doen wat wij willen, maar dragen wij wel de verantwoording het te voeden en te verzorgen. Hoe behandel jij Gods schepping? Gebruik je talenten met wijsheid, want God houdt jou verantwoordelijk als rentmeester.

De hemel laat de Macht van God zien

Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
 Elke volgende dag spreekt daarover.
Elke volgende nacht laat dat weer zien.
 Het is een taal zonder woorden.
Er is geen stem te horen.
 Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
De hele wereld hoort ervan.

God heeft aan de hemel
voor de zon een tent neergezet.
De zon komt stralend naar buiten,
stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
 Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
Niets kan zich verbergen voor haar hitte. (Psalm 19:2-7)

Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in God geloven. God bestaat niet en het is een mythe. Als je buiten kijkt en in je omgeving zie je bomen, planten, de lucht, sterren, wind en regen. Dit alles is Gods natuur.

De natuur van God

Onzichtbare eigenschappen: De schepper is zichtbaar in de werken van de schepping. De mens kan God kennen door goed naar de wereld te kijken.

Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.(Romeinen 1:20) Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus.

Wat voor God zien wij in de natuur? De natuur laat ons God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen goden te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijke orden. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Mar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben we nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring door zijn Zoon Jezus Christus.

God is de bron

 

Want net zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. (Johannes 5:26) Want net zoals de Vader leven geeft, zo kan ook de Zoon leven geven. Die macht heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven.

God is de Bron en Maker van alle leven, want er is, hier of na dit aarde leven, geen leven mogelijk buiten God. Ons leven is een geschenk van Hem. Omdat Jezus eeuwig bestaat met God, de Schepper, is Hij ook het leven waardoor wij eeuwig mogen leven.